يك دوستدار ميراث فرهنگى گفت: عيد نوروز نزديك و حضــور گردشــگران در كلات رو به افزايش اســت اما گردشــگرى اين شــهر مهيا نيســت.

به گزارش زيارت نيوز، غلامرضا نادمی مديرمسئول ماهنامه «خورشيد كلات» با بيان اينكه در آخر هفته ها گردشــگران از ايــن شــهر ديدن مى كننــد، افــزود: هيچ برنامــه اى براى توســعه امكانات و پذيرايى و نگهداشــتن بيشتر اين عزيزان در نظر گرفته نشــده اســت.

وى تصريح كرد: متأســفانه در كلات زيرســاخت توسعه گردشــگرى وجود ندارد و اين در حالى اســت كه ضرورى ترين امر در توســعه گردشــگرى، ســرمايه گذارى در بخش زيرســاختى و روســاختى اســت. ايــن دوســتدار ميراث فرهنگى خاطرنشــان كــرد: در حوزه گردشــگرى كلات در گذشــته حضور گردشــگران استانی اثرات مثبت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و محيطى براى اين شهرستان داشت اما متأسفانه با شيوع كرونا همه كارها مختل و ضربه اقتصادى شديدى به اين منطقه وارد شد