ایران در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷، جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

بیش از یک دهه است که مجمع اقتصاد جهانی تحلیل‌های دقیقی از رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به صورت دوسالانه ارائه می‌دهد در گزارش  مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند،  ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ، ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ۴ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺟﺰﺋﯽ‌ﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

در این گزارش امده است: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۴ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ۱۴ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ICT، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۱۵، ٣١ ﻭ ٢١ ﭘﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

در بخش دیگر این گزارش آورده شده است: ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷، ۴۲ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﺭﺗﺒﻪ ١٢١). ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ( ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵). ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

همچنین در بخشی دیگر این گزارش آورده شده است:‌ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻪ است؛ به طوری که ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ۱۱۴ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ۹۸ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳، ﺭﺗﺒﻪ ۹۷ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ۹۳ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷  ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ (ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ) ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳,۵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳.۴۳ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

  • منبع خبر : ایرنا