دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: با پیشنهاد مشترک این مرکز و فدراسیون گردشگری سلامت هند، شورای بین‌المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت تشکیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز،مجید زنگوئی در گفت وگو با خبرنگار گردشگری ایرنا از ایجاد شورای بین المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت با هدف هم افزایی های بین المللی و اقدامات هماهنگ در توسعه صنعت گردشگری سلامت کشورها خبر داد. 

دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی افزود: شورای بین المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت با حضور سازمان ها و تشکل های فعال در حوزه گردشگری سلامت کشورها وظایفی چون حمایت از برگزاری رویدادهای بین المللی، انتقال تجارب کشورها، شناسایی و معرفی فعالان حوزه سلامت و گردشگری سلامت بخشهای خصوصی و ارائه مشوق ها در زمینه فعال سازی کشورها در معرفی ظرفیت های حوزه سلامت و گردشگری سلامت را عهده دار خواهد بود. 

زنگویی خاطرنشان کرد: در نشستی که به همین منظور در شهر باکو برگزار شد تشکل های موثر در حوزه گردشگری سلامت و اسپا از کشورهای اسلامی و اتحادیه اروپا و همچنین نمایندگان تشکل های مرتبط از کشورهای ایران، هند، ترکیه، ایتالیا، مالزی، آلمان و کرواسی به عنوان اعضای هیئت موسس جهت تعریف ساز و کارهای اجرایی این شورا انتخاب و مقرر شد نشست بعدی این شورا به دعوت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در حاشیه کنگره و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی در شهر تهران برگزار شود.

به گزارش ایرنا، گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم یعنی سفر به قصد دریافت خدمات درمانی و سلامت یا تندرستی. جرقه اولین سفرهای درمانی زمانی به ذهن بیماران خطور کرد که شهروندان یک کشور به دلایلی مانند نبود امکانات پزشکی مورد نیاز یا هزینه بالای یک جراحی خاص تصمیمی هوشمندانه گرفتند و به کشور دیگری سفر کردند.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.