شاید بسیاری از زائران عمره مفرد تفاوت‌های عمره تمتع با عمره مفرده را ندانند، درحالی که این دو با هم تفاوت‌هایی دارند، در حالی که انجام مناسک عمره مفرده را می‌توان در تمامی فصل‌های سال به انجام رساند اما سفر حج تمتع تنها باید در ماه‌های شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه به انجام برسد.

 به گزارش پایگاه خبری زیارت نیوز، شاید بسیاری از زائران عمره مفرد تفاوت های عمره تمتع با عمره مفرده را ندانند درحالی که این دو عمره با هم تفاوت هایی دارند.

زیارت خانه خدا دارای مناسک و اعمال مخصوصی است که معمولاً در قالب دو روش عمره مفرده و حج تمتع به انجام می رسد. پوشیدن لباس احرام، نیت (نیت، پوشیدن لباس احرام، تلبیه یا همان لبیک گفتن)، طواف خانه خدا، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، حلق (تراشیدن سر) یا تقصیر (کوتاه کردن مو یا ناخن برای آقایان)، طواف نساء و نماز طواف نساء از جمله اعمال عمره مفرده است.

حج تمتع مرکب از دو عمل است. یکی عمره تمتع و دیگری حج تمتع. عمره تمتع در شکل و ظاهر، همانند عمره مفرده است ولی با هم تفاوت هایی دارند. در حالی که عمره تمتع صرفاً در ماه‌های خاصی (شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه) انجام می‌شود ولی عمره مفرده منحصر به زمان خاصی نبوده و در تمام ایام سال می‌توان آن‌را انجام داد.

زائران در عمره تمتع باید تقصیر (کوتاه کردن موی سر) کنند؛ یعنی مقداری از مو یا ناخن خود را بچینند و سر تراشیدن (تیغ کردن) جایز نیست ولی در عمره مفرده مخیّر است بین سر تراشیدن و تقصیر.

از طرفی دیگر میقات عمره تمتع یکی از مواقیت پنج‌گانه است ولی میقات عمره مفرده «أدنی الحل» (نزدیک‌ترین محل در خارج از حرم) است و جایز است از یکی از مواقیت پنجگانه مُحرم شود.

حجاج بعد از به جا آوردن عمره تمتع، برای انجام اعمال حج تمتع، به نیت احرام حج، دوباره مُحرم می‌شوند.

در واقع اعمال حج تمتع به طور مختصر به ترتیب شامل احرام بستن در مکه، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام، سنگ زدن به جمره عقبه در منا، قربانی کردن در منا، تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منا، طواف زیارت در مکه، دو رکعت نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء، دو رکعت نماز طواف نساء، ماندن در منا، در شب یازدهم و شب دوازدهم و شب سیزدهم (برای بعضی از اشخاص) و زدن سنگ به جمرات در روز یازدهم و دوازدهم است.

همچنین اشخاصی که شب سیزدهم در منا ماندند روز سیزدهم باید رَمْی جمرات کنند.

  • منبع خبر : ایرنا